Сряда, 01 Април 2020
Редовно заседание на Общински съвет – 29.01.2016 год. /ПЕТЪК/ от 15.30 ч.
Неделя, 24 Ян 2016 14:07

 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 29.01.2016 год. /ПЕТЪК/ от 15.30 часа

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на разчета за капиталови разходи

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 1 Бюджет и финанси

 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на бюджет – 2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 1 Бюджет и финанси

 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 06.11.2015 г. – 31.12.2015 г.

Докладва: кмет на община Неделино  Становище:ПКБюджет и финанси

 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно Издаване на Запис на заповед от Община Неделино в полза на ПУДООС,във връзка с реализацията на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до претоварна площадка в град Неделино и до регионално депо гр. Мадан"

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Бюджет и финанси

 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно кандидатстване на община Неделино пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/ за отпускане на средства под формата на безлихвен заем за нова сметосъбирачна машина, метални контейнери и кофи за събиране на смет

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Бюджет и финанси

 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. №000042 по КВС в землището на с. Върли дол, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. №000716 по КВС в землището на с. Върли дол, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Радко Иванов Марангозов и Ирина Иванова Марангозова с вх. №93-00-102/14.05.2015 г. за закупуване на ПИ пл. №1263, КВ. 116 – А по ПУП на град Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост №1196/12.12.2015 г.

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ I-647, кв. 99 по ПУП на град Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 1 Постоянна комисия по бюджет и финанси

 

10. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Откриване на процедура за продажба на поземлени имоти /земеделски земи/ - частна общинска собственост

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Постоянна комисия бюджет и финанси

  

Съобщения - Уведомления - Обяви

Април 01, 2020

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” –…

Писмо на РД "Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян ...[още]
Март 30, 2020

ДБТ - Златоград - Бюлетин (представяне на отчетни документи)

Бюлетин - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОТОВОРИ ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
.