Сряда, 03 Юни 2020
Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 8-то заседание на Общински съвет - Неделино - 29.05.2020 г.
Facebook
Петък, 22 Май 2020 00:00
№ в дневния ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
 1  Кмет на община Неделино Приемане на План за финансово оздравяване на община Неделино 
 2  Кмет на община Неделино Закупуване на 2 бр. автомобили за нуждите на община Неделино, чрез договор за оперативен лизинг.
 3  Кмет на община Неделино Промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020г.
 4  Председател на Общински съвет – Неделино Преразглеждане на Решения №№ 42, 44 и 45 от 27.04.2020г. приети с Протокол №6 върнати като незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-14-154 /14.05.2020г.
 5 Председател на Общински съвет – Неделино Назначаване на Ликвидатор на ,,Нова гора“ЕООД в ликвидация-гр. Неделино.
 6  Председател на Общински съвет – Неделино Назначаване на Ликвидатор на,, Хоспис –надежда гр. Неделино“ЕООД.
 7  Председател на Общински съвет – Неделино Назначаване  на Ликвидатор на ,,ХЧБ“ ЕООД в ликвидация -гр. Неделино.
 8  Кмет на община Неделино Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.01.2020г.-31.03.2020г. 
 9  Председател на временна комисия Докладна записка от Председателя на временната комисия избрана с Решение № 65 от 27.04.2020г.
 10
 
Вносителите
 
Докладна записка от Група Общински съветници.
 
 11
 
 ... Други
 
.