Понеделник, 03 Авг 2020
Списък на допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за длъжноста Директор Дирекция „Строителство и благоустройство на територията-той и гл.архитект“ в ОбА - Неделино
Facebook
Петък, 01 Март 2019 15:30
 
 

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати в конкурс
за длъжността Директор Дирекция  „Строителство и благоустройство на територията-той и гл. архитект“,в Общинска администрация Неделино

Комисия назначена със Заповед №60  от 27.02.2019г. на Кмета на Община Неделино на основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и чл.10в, ал.2 от ЗДСл
обявява
допуснати и недопуснати кандидати
за длъжността Директор Дирекция  „Строителство и благоустройство на територията-той и гл.архитект“, както следва:

На основание чл.21, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители конкурсната комисия въз основа на решението по чл.20 от НПКДСл допуска до конкурс за длъжността Директор Дирекция „Строителство и благоустройство на територията-той и гл. архитект“, следния кандидат:

1. арх.Димитър Димитров Стефанов;

Посочения   кандидат трябва да се яви на защита на писмената концепция на тема: „Стратегия за развитие на строителството и благоустройството на територията на община Неделино”.

Концепцията трябва да се представи до  11.03.2019г.,   1700 часа в  Деловодството  на Община Неделино.

Горепсочения кандидат трябва да се яви на   15.03.2019г.  от  10,00 часа   в Заседателната зала на Община Неделино  за защита на концепцията за стратегическо управление и интервю.

2. На основание чл.21, ал.3 въз основа на решението по чл.20, ал.2 от НПКДСл конкурсната комисия не допуска до конкурс за Директор Дирекция  „Строителство и благоустройство на територията-той и гл.архитект“, в Общинска администрация - Неделино, следните кандидати:

………няма………………

 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ        /П/     
Председател на конкурсна комисия         
назначена със Заповед №60  от 27.02.2019г. на Кмета на Община Неделино                            

 Дата 01.03.2019г.
гр.Неделино

 
 
.