Четвъртък, 21 Ное 2019
Четвъртък, 07 Юли 2016 11:59

На основание чл.61, ал.З, от АПК и във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, Община Неделино съобщава на заинтересованите лица съгласно чл.131, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.1 от ЗУТ, че е издадена Заповед №284/05.05.2016г. на Кмета на Община Неделино за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на част от ПИ 004561 в местност "Бърчина", землище гр. Неделино по КВС,общ.Неделино, като се образуват 5 Урегулирани поземлени имота.Заповедта и документите послужили за издаването и се намират  в Общинска Администрация гр.Неделино на ул."Александър Стамболийски" №104,етаж 3, стая №301.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението чрез община Неделино до Административен съд   р.Смолян.

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.