Понеделник, 01 Юни 2020
Конкурс за длъжността – Директор Дирекция „Строителство и благоустройство на територията-той и гл.архитект“
Facebook
Понеделник, 11 Фев 2019 13:01

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

със седалище  и адрес  гр.Неделино

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с  чл. 14, ал. 1  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и Заповед № 40 /11.02.2019г.

 Обявявам

Конкурс за длъжността – Директор Дирекция  „Строителство и благоустройство на територията-той и гл.архитект“

В общинска администрация Неделино

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен за заемане на длъжността – магистър
  • Минимален ранг за заемане на длъжността - IІІ младши
  • Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години
  • Придобита специалност архитектура
  • Професионална квалификация- архитект

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

Съгласно чл. 24, т. 3 и чл. 25, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление тема: „Стратегия за развитие на строителството и благоустройството на територията на община Неделино.” и  интервю.

Минимален размер на на основната заплата за заемане на длъжността – Директор Дирекция  „Строителство и благоустройство на територията-той и гл.архитект“ в  Община Неделино- 680 лева.

Кратко описание на длъжността Директор Дирекция  „Строителство и благоустройство на територията-той и гл.архитект:

               Да е придобил пълна проектанска правоспособност и да притежава Удостоверение за пълна проектанска правоспособност по закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Да познава Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им.

Ръководи, планира, организира и контролира дейността на дирекцията. Осъществява оперативно управление, предварителен и текущ контрол по цялостната дейност във връзка с устройството на територията на общината, градоустройството, строителството, архитектурата и благоустройствените мероприятия в съответствие със законите и решенията на ОбС.

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление за участие  в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /по образец/;
Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

Копие от Удостоверение за пълна проектанска правоспособност

Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
Копие от документите, удостоверяващи присъдения ранг / копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
Свидетелство за съдимост /оригинал/;
Автобиография- Европейски формат.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 22.02.2019г. в  Деловодството сградата на община Неделино на адрес: гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски № 104 от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в: на таблото на първия етаж в  сградата на  Общинска администрация Неделино, находяща се в гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски № 104  и на интернет страницата на Общината.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до вестник „ Родопи Смолян”  и Административния регистър.

Орган по назначаването

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ

Кмет на Община Неделино

 

 
.