Петък, 23 Юни 2017
Контакти
 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

Боян Кехайов

Кмет на община

03072/9292

 Елина Халваджиева

Главен експерт "Канцелария на кмет" 

03072/9292

 Здравко Димитров

 Заместник кмет

03072/9292

 Стойко Еленов

 Председател на общински съвет

0894449282

 Жанет Бабачева

Секретар на община

 

0892278311

 

 Захарина Петрова

 Главен счетоводител

0894449251

 Любомир  Славейков

 Директор на дирекция"Строителство и  благоустройство на територията" и гл.  инженер

0894449262

 Искра Войводова

 Директор на Дирекция "Финансово счетоводна  дейност и Бюджет"

0894449256

 Катя Борисова

 Директор "Правно нормативно  обслужване,обществени поръчки  образование,култура,здравеопазване и социални  дейности"

0894449290

 Румен Кърмаджиев

 Гл. специалист “ГЗ и ПБЗН“

0894449272

 

АДРЕС: гр.Неделино,обл.Смолян,ул.Ал.Стамболийски 104

ПК:4990

 E-mail:  oba_nedelino@abv.bg 

 Fax: 030429224

 

 
centar.gif

ОБЩИНА

Общински съвет

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

.