Събота, 04 Юли 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 26.03.2018г. от 14.00ч.
Facebook
Вторник, 20 Март 2018 08:08

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на  26. 03. 2018 год. /понеделник / от  14.00 ч. в Заседателната зала на Община Неделино при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Процедура за финансово оздравяване на община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

2. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общинския план за развитие за 2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

3. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление от Шинка Горанова Деделянова с вх.№93-00-8/04.01.2017 г.  за закупуване на  УПИ Х-72, кв. 16  по ПУП на гр. Неделино, актуван с Акт за частна общинска собственост  №1277/25.08.2017г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията

4. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Учредяване на допълнително, безсрочно, възмездно право на строеж на гараж, допълващо застрояване върху земя, частна общинска собственост, представляваща  УПИ IV-201, кв. 7  по ПУП на гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията

5. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ IХ, кв. 121  по ПУП на гр. Неделино, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

6. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление с вх. № 93-00-1350/13.07.2017 г. от наследници на Цвятко Асенов Германов за закупуване на УПИ XX-803, кв.120 по ПУП на гр. Неделино, актуван с Акт за частна общинска собственост №1291/28.12.2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

7. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предложение за промяна на наименованието на Детска градина №1, със седалище и адрес на управление: гр. Неделино, ул. „Крайречна“ №17.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 Образование, култура и човешки ресурси

8. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2019 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК3 Здравеопазване, екология и социална политика

9.Разглеждане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни непълнолетни, при Общинска администрация  -  гр. Неделино, област Смолян за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Неделино
Становище: ПК6 Борба с корупцията, злоупотреба с общински средства, противообществени прояви, обществен ред и сигурност

10. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад.№ 002759 по КВС в землището на град Неделино, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

11. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад.№ 002758 по КВС в землището на град Неделино, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

12. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад.№ 007237 по КВС в землището на град Неделино, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

13. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад.№ 007229 по КВС в землището на град Неделино, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

14. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад.№ 007232 по КВС в землището на град Неделино, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

15. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад.№ 007234 по КВС в землището на град Неделино, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

16. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Отпускане на финансова помощ на лицата Станчо Юлев Соколов и Стефан Станчев Соколов, с. Средец, общ. Неделино, обл. Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

17. Други.

 

инж. Стойко Еленов……………….
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.