Събота, 11 Юли 2020
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
Facebook
Понеделник, 22 Юни 2020 15:37

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Община Неделино уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг за закупуване на  2 броя автомобили за дейността на общинска администрация.

В Община Неделино възникна необходимостта от закупуване на автомобили за дейността на общинска администрация, с цел експедитивното и безопасно изпълнение на основната и дейност.

Поради ограничените възможности на общинския бюджет е целесъобразно този проект – закупуване на два броя автомобили за обезпечаване на дейността на Община Неделино,  да бъде изпълнен при следните условия:

 1. Да бъде закупени два брой нов и автомобили;
 2. Доставката да бъде осъществена при условията на оперативен лизинг.

При този вид договори – за оперативен лизинг, Лизингодателят е собственик на лизинговата вещ до окончателното изплащане и я предоставя за ползване на Лизингополучателя, който заплаща за това лизингови вноски. Този вид плащане не ангажира еднократно голям финансов ресурс.

 • Максимален размер на дълга – до 100 000,00 лв/сто хиляди / лева без вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на оперативен лизинг;
 • Цел - закупуване на два броя автомобили за обезпечаване на дейността на Община Неделино;
 •  Начин на финансиране - от собствени бюджетни средства;
 • Условия за погасяване
 • Условия за погасяване на дълга:
 •  - срок на погасяване – 48 месеца
 •  - източници на погасяване - собствени бюджетни приходи;
 • -  Максимален лихвен процент, такси и комисионни – съгласно
 • погасителен план
 • Срок за погасяване - оперативен лизинг със срок от 48 месеца, считано от датата на подписване на договора;
 • Максимален лихвен процент –  до 8%, като окончателният лихвен процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител на обществената поръчка;
 • Начин на обезпечение на кредита - придобитият актив е собственост на Лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.

От публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, до 06.07.2020 г. се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения до и становища по проекта в писмен вид на адрес: гр. Неделино, ул. «Ал. Стамболийски» № 104 или на e-mail: [email protected], които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

Общественото обсъждане ще се проведе в залата на петия етаж на Община Неделино на 07.07.2020 год. от 16:00 часа.

За допълнителна информация относно изпълнението на проекта се обръщайте към Община Неделино на тел.: 03072/9292 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.