Събота, 30 Май 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 14.01.2020г. от 14:00ч.
Facebook
Вторник, 07 Ян 2020 11:24

П О  К А Н  А 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54,  ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на  14.01.2020г./Вторник / от 14. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяна на кандидати за   съдебни заседатели за Районен съд –Златоград за мандат/2020-2024г./ и предложение за тяхното избиране.
Докладва :Председател на Общински съвет – Неделино

2. Одобряване на план-сметка за разходите по събиране , транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци , както и за поддържане чистотата на територията за обществено ползване в община Неделино за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино.

3. Заявление от Здравко Асенов Пчеларов с вх.№93-00-1398/10.07.2019г за закупуване на УПИ II-11, кв.3 по ПУП на с. Средец от 1985г.
Докладва: Кмет на община Неделино.

4. Заявление с вх.№93-00-1697/21.08.2019г от Койчо Асенов Хюремов за откриването на процедура за отдаване под наем на общински терен –публична общинска собственост ,,Терен №1 с площ 10 кв.м., находящо се в централната част на с.Средец от ос.т80 до ос.т 80до ос.т131 и ос.т.89 по ПУП на с. Средец за разполагане на преместваемо съоръжение чрез публично оповестен конкурс“.
Докладва: Кмет на община Неделино.

5.Заявление Станимир Веселинов Джамбазов с вх.№93-00-2780/ 13.11.2019г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино.

6.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост , представляващ ПИ №1689, кв.19А по ПУП на гр.Неделино чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино.

7.Откриване на процедура за отдаване под наем на части от общински имот –публична общинска собственост представляващ помещение с площ 12кв.м. за продажба на закуски , находящо се в сградата с обща застроена площ от 60 кв.м. в Поземлен имот №10, с. Гърнати чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Кмет на община Неделино.

8.Други.

 

Инж.  Стойко Еленов ………….
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино  

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
.