Петък, 19 Юли 2019
Редовно заседание на Общински съвет на 27.11.2017г. от 16.00ч.
Понеделник, 20 Ное 2017 14:19

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 27. 11. 2017 год. /понеделник / от  16.00 ч. в Заседателната зала на Община Неделино при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Инвестиционно намерение с вх. №53-00-168/07.11.2017 г. на „Виктори Гр 71“ ООД, представлявано от Артур Хачатурян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията

2. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Инвестиционно намерение с вх. № 53-00-169/07.11.2017 г. на „Екоинтернешънъл“ ЕООД, гр. Своге, представлявано от Иво Методиев.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията

3. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Инвестиционно намерение с вх. № 53-00-170/13.11.2017 г. на „Джи Ти Ай Проджектс“ ЕООД, гр. София, представлявано от Григор Илиев.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията

4. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ III-273, кв. 33 по ПУП на гр.Неделино, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

5. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление от Цветан Малинов Ефремов с вх. № 93-00-838/16.05.2017 г. за закупуване на УПИ VIII-278, кв. 33 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1275/23.08.2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

6. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление от Радой Стоилов Кехайов с вх. № 93-00-1189/30.06.2017 г. за закупуване на ½ идеална част от УПИ VI-1224, кв. 136 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1274/23.08.2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

7. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление от Радостинка Миткова Кехайова, Ваклин Владоев Кехайов и Севдалин Владоев Кехайов – наследници на Владой Стоилов Кехайов, с вх. № 93-00-119/30.06.2017 г. за закупуване на ½ идеална част от УПИ VI-1224, кв. 136 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1274/23.08.2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

8. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление с вх. №93-00-1336/27.07.2017г. от Атанас Росенов Караиванов за прекратяване на съсобствеността  в УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 52 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

9. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Неделино за периода 01.07.2017 г.-30.09.2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

10. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Неделино за 2017 г., във връзка с обявяването на обект от първостепенно значение: “Изместване на КЛ 20 кV за ТП „Детска градина“, ВЛ 20 kV „Гърнати“ и ВЛ 20 kV „Козарка“.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията

11. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Актуализация на наименование от поименния списък на обект от разчета за финансиране на капиталовия списък 2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията

12. Други.

 

инж. Стойко Еленов……………….
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юли 19, 2019

На 24.07.2019г. в сградата на бившето УО „Дичо Петров“ ще се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че на 24.07.2019г. /сряда/  от 10:00часа  в сградата на бившето УО „Дичо Петров“, ет.2 ще се извършват очни… ...[още]
Юли 19, 2019

Покана до фирми за премахване на незаконно строителство

ДОВСИЧКИ ФИРМИ ПОКАНА ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязло в сила Решение №6842 от 08.05.2019г. на ВАС и влязло в сила Решение №2998 от 28.02.2019г. на… ...[още]
Юли 16, 2019

Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 16.07.2019 г.

16.07.2019г  БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАДУл.”Стефан Стамболов” №1, ет.7 Работни места за лица с висше образование за Община Златоград 1 счетоводител Работни места… ...[още]
Юли 10, 2019

Желаещите да предоставят квартири за нощувка през фестивалните дни…

Във връзка с провеждане на Осемнадесетият Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, Община Неделино се обръща… ...[още]
Юли 05, 2019

На вниманието на собствениците на туристически обекти на територията…

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към… ...[още]
Юли 05, 2019

Авария на водопреносната мрежа

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на водопреносната мрежа в района от моста в централната градска част по ул. „Напредък“ до… ...[още]
.