Събота, 04 Юли 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 30.10.2017г. от 16.00ч.
Facebook
Четвъртък, 19 Окт 2017 16:19

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ 

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 30. 10. 2017 год. /понеделник / от  16.00 ч. в Заседателната зала на Община Неделино при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна запискаот Стойко Еленов – Председател на ОбС Неделино, относно: Отмяна на Решение №476/21.07.2017 г. на Общински съвет Неделино.
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище: Бюджет и финанси

2. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Одобряване на Подробен устройствен план -  План за регулация на УПИ III, IV, V,  и  VI, кв.58 и УПИ XVII  и УПИ   XVIII , кв.56  по плана на гр. Неделино.
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище:ПК2 Устройство на територията

3. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР), частично  в обхват на поземлени имоти с номера №951 и №1471 в кв.118 по плана на гр. Неделино (УПИ за битов комбинат).
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище: Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията

4. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление с вх. №53-00-117/14.08.2017 г., от „Статус – М“ ЕООД, представлявано от Росен Веселинов Димов за разрешаване изработване на ПУП –ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /на поземлени имоти №006001, 006002, 000004, м. Свинището“,  землище на с. Козарка, общ. Неделино, област Смолян.
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията

5. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Актуализация на наименование от поименния списък на обект от разчета за финансиране на капиталовия списък 2017 г.
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията

6. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление от Минчо Атанасов  Беширов и Минка Величкова Беширова с вх. № 93-00-1275/19.07.2017г.  за закупуване  на  УПИ I, кв. 76 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост №1269/20.07.2017 г.
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище: Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията

7. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на община Неделино, относно Приемане на нова Наредба (№2) за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Неделино
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

8. Откриване на процедура за отдаване под наем на обособени обекти: „Помещения №№1, 2, 3, 4 и №5“ –  частна общинска собственост, находящи се  в  приземния етаж на сграда за Битов комбинат в ПИ №947, кв. 118 по ПУП на гр. Неделино.
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

9. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на общински терен с площ 4.00 кв.м.,  публична общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения  за забавление на деца.
Докладва: Кмет на общ. Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

10.Други.

 

инж. Стойко Еленов……………….
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.