Сряда, 01 Април 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 31.08. 2016 г. от 10.00 ч
Четвъртък, 25 Авг 2016 15:43

 

П О  К А Н  А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 

СВИКВАМ  

 

Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 31.08. 2016 год. / сряда / от  10.00 ч.

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на План за финансово оздравяване на община Неделино за периода 01.07.2016 г. – 30.06.2019 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

2.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Неделино към 30.06.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

3.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Наименования на институции в системата на образованието в община Неделино съобразно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК4 Образование, култура, и човешки ресурси


 

4.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:

I.Утвърждаване на мрежа от общински училища, детски заведения и обслужващи звена на територията на община Неделино за учебната 2016/2017 г.

II. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 г.

III. Утвърждаване на една група с минимален брой деца в Детска градина „Зора” с. Средец за учебната 2016/2017 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК4 Образование, култура, и човешки ресурси


 

5.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на Програма за развитие на туризма.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

6.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на Общинска  програма за закрила на детето за 2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК3 Здравеопазване, екология и социална политика


 

7.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Румяна Костадинова Стоянова  с вх. № 94-00-1217/11.08.2016 г.  с искане за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на гр. Неделино.

 Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

8.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Заявление от Кирил  Вихъров  Маринов  с вх. № 93-00-1861/05.08.2016 г.  с искане за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на гр. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

9.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне  земя от ОПФ с кад. №007052 по КВС в землището на гр.  Неделино, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

10.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:  Промяна  предназначението на  УПИ IV-за озеленяване,  кв. 127 по ПУП на гр. Неделино, в УПИ IV-за други дейности.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 2 Устройство на територията


 

11.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на Наредба на община Неделино за водене на регистър на общинските детски градини.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК4 Образование, култура, и човешки ресурси


 

12.Други.


 

 

инж. Стойко Еленов

Председател на Общински съвет

гр. Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Март 30, 2020

ДБТ - Златоград - Бюлетин (представяне на отчетни документи)

Бюлетин - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОТОВОРИ ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
.