Петък, 19 Юли 2019
Редовно заседание на Общински съвет на 27.04.2018г. от 16.00ч.
Четвъртък, 19 Април 2018 10:21

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 27. 04. 2018 г. /петък/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на План за финансово оздравяване на Община Неделино за периода 2018 г .- 2020 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

2. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Кандидатстване на Община Неделино по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

3. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно:Кандидатстване на община Неделино по Проект за ,,Технологично обновяване, оборудване, обзавеждане и модернизиране на обществена трапезария –гр.Неделино“ от фонд ,,Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

4. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление с вх.№ 92-00-22/11.01.2018., от „БТК“ ЕАД, ЕИК831642181 за разрешаване изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за изграждане на подземен електропровод ниско напрежение към ППС №PD2922 през поземлен имот № 013003- частна общинска собственост и  проектен поземлен имот №105004 – частна държавна собственост, стопанисвана от ДАГ-ДГС, землище на с. Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2  Устройство на територията

5. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр. Неделино за УПИ XVI-1378,1357 и УПИ XVIII1357 в кв.113 .
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2  Устройство на територията

6. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на годишен финансов отчет на „Хигиена, чистота и благоустрояване“ ЕООД  за 2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

7. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на годишен финансов отчет на „Нова гора“ ЕООД за 2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

8. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на годишен финансов отчет на Хоспис „Надежда“ ЕООД за 2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

9. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Светлина - 1938“ , гр. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Светлина – 1938“, гр. Неделино и годишен финансов отчет  за 2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

10. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев  и годишен финансов отчет за 2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

11. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

12. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на   „Помещение №1“ с площ 30.00 кв.м., находящо се на първия етаж в обществена сграда, построена в УПИ I-за общ. дейности, кв. 92 по плана на гр. Неделино  /Бивше „Ученическо общежитие”/.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

13. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявление с вх.№ 93-00-518/15.03.2018г. от Мирослав Здравков Тохчелиев с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1  Бюджет  финанси

14. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на Общинска програма  за  закрила на детето за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 Образование, култура и човешки ресурси

15. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Неделино за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 Образование, култура и човешки ресурси

16. Други.

 

Асен Белев …………………….
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юли 19, 2019

На 24.07.2019г. в сградата на бившето УО „Дичо Петров“ ще се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че на 24.07.2019г. /сряда/  от 10:00часа  в сградата на бившето УО „Дичо Петров“, ет.2 ще се извършват очни… ...[още]
Юли 19, 2019

Покана до фирми за премахване на незаконно строителство

ДОВСИЧКИ ФИРМИ ПОКАНА ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязло в сила Решение №6842 от 08.05.2019г. на ВАС и влязло в сила Решение №2998 от 28.02.2019г. на… ...[още]
Юли 16, 2019

Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 16.07.2019 г.

16.07.2019г  БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАДУл.”Стефан Стамболов” №1, ет.7 Работни места за лица с висше образование за Община Златоград 1 счетоводител Работни места… ...[още]
Юли 10, 2019

Желаещите да предоставят квартири за нощувка през фестивалните дни…

Във връзка с провеждане на Осемнадесетият Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, Община Неделино се обръща… ...[още]
Юли 05, 2019

На вниманието на собствениците на туристически обекти на територията…

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към… ...[още]
Юли 05, 2019

Авария на водопреносната мрежа

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на водопреносната мрежа в района от моста в централната градска част по ул. „Напредък“ до… ...[още]
.