Събота, 04 Юли 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 01.08.2016г. от 11.00ч.
Facebook
Сряда, 27 Юли 2016 09:33

 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

С В И К В А М
Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 01.08. 2016 год. / понеделник / от 11.00 часа
в Заседателната зала на Община Неделино при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Участие на Община Неделино в създаване на Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и финансиране на проекти на местни власти за енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите като част от Асоциацията на родопските общини (АРО).

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Кандидатстване на община Неделино по проект „Красива България" Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради"

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси
Становище:ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика


 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ II-474, кв. 58 по ПУП на гр.Неделино, чрез публично оповестен конкурс.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. № 93-00-832 23.03.2016г. от Радослав Величков Кехайов за прекратяване на съсобствеността в УПИ III-49, кв. 17 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-1017 /18.04.2016г. от Шина Горанова Кавърмова за прекратяване на съсобствеността в УПИ III-765, 1528, кв. 90 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявления от Митко Асенов Кавърмов с вх. № 93-00-1062/21.04.2016 г. и Бойко Асенов Кавърмов с вх. № 93-00-1063/21.04.2016 г. за закупуване на УПИ II-270, кв. 30 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1234/27.05.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията


 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Иван Здравков Войводов с вх. № 93-00-666/01.03.2016 г. за закупуване на ½ идеална част от УПИ II, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1237/02.06.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията


 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Валери и Митко Стоянови Войводови с вх. № 93-00-665/01.03.2016 г. за закупуване на ½ идеална част от УПИ II, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1237/02.06.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията


 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на програма за управление на отпадъците.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика


 

10. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000591 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

11. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000863 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

12. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000833 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

13. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000620 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

14. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000617 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

15. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000624 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

16. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000837 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

17. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000632 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

18. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000861 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

19. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000836 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

20. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000158 по КВС в землището на с. Еленка, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

21. Докладна записка от Юри Стоянов Омарев – Управител на БКД – Неделино" ЕООД, гр. Неделино: Прекратяване на търговска дейност на „БКД-Неделино" ЕООД и назначаване на ликвидатор с Акт №20160509093040/09.05.2016 г.

Докладва: председател на общински съвет
Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

22. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Неделино за периода 2016-2020 г.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище:ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика


 

23. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост на Църква „Света Неделя" гр. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

24. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Заявление от Павлина Сергеева Найденова с вх. № 93-00-1398/15.06.2016 г. с искане за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Изгрев.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

25. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ и одобряване на задание за изработване на ПУП в поземлен имот №002667, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян - за изграждане на чисто производствени сгради, складове и гаражи.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията


 

26. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – План за застрояване/ и одобряване на задание за изработване на ПУП в поземлен имот №079001, землище на с. Козарка, общ. Неделино, област Смолян - за изграждане на селскостопански сгради, складове и отглеждане на животни.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията


 

27. Докладна записка от Стойко Еленов – председател на общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет Неделино в областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

Докладва: председател на общински съвет


 

28. Други.


 

инж. Стойко Еленов............
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.