Петък, 19 Юли 2019
Редовно заседание на Общински съвет на 20.05. 2016г.от 16.00 часа
Четвъртък, 12 Май 2016 17:41

 
 

П О  К А Н  А

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 СВИКВАМ  

Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 20.05. 2016 год. / ПЕТЪК / от 16.00 часа

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 ДНЕВЕН РЕД:


 

1.Отчетен доклад за дейността на Народно Читалище „Светлина- 1938“ гр. Неделино и финансов отчет за 2015 г.

Докладва: председател на общински съвет

Становище: ПК 4 Образование, Култура и човешки ресурси 


        

2. Справка за дейността на Народно читалище „Напредък - 1962“ – с. Средец, общ. Неделино, обл. Смолян за 2015 г.       

Докладва: председател на общински съвет

Становище: ПК 4 Образование, Култура и човешки ресурси    


     

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за командировъчните разходи на кмета на община Неделино за периода 04.01.2016 г. – 31.03.2016г.

Докладва:  председател на общински съвет

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на общинския план за развитие на социалните услуги в община Неделино за периода 2016 -2020 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Преобразуване на собствеността на нежилищна сграда и земя в УПИ I, кв. 102 по ПУП на гр. Неделино, от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

Докладва: кмет на община Неделино

 Становище: ПК2 Устройство на територията


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№ 94-00-2745 /14.09.2015г. от  Надка  Васкова Бодурова  за закупуване на ½ идеална част  от  УПИ XVII-802, кв.120  по ПУП на гр. Неделино .

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. №93-00-274/04.02.2016 г. от Асен     Костадинов Беширов за прекратяване на съсобствеността в УПИ II – 1205, кв. 114 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: ПИ пл.№1135, кв. 106  по ПУП на гр.Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ XXIV, кв. 107  по ПУП на гр.Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

 

  

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юли 19, 2019

На 24.07.2019г. в сградата на бившето УО „Дичо Петров“ ще се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че на 24.07.2019г. /сряда/  от 10:00часа  в сградата на бившето УО „Дичо Петров“, ет.2 ще се извършват очни… ...[още]
Юли 19, 2019

Покана до фирми за премахване на незаконно строителство

ДОВСИЧКИ ФИРМИ ПОКАНА ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязло в сила Решение №6842 от 08.05.2019г. на ВАС и влязло в сила Решение №2998 от 28.02.2019г. на… ...[още]
Юли 16, 2019

Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 16.07.2019 г.

16.07.2019г  БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАДУл.”Стефан Стамболов” №1, ет.7 Работни места за лица с висше образование за Община Златоград 1 счетоводител Работни места… ...[още]
Юли 10, 2019

Желаещите да предоставят квартири за нощувка през фестивалните дни…

Във връзка с провеждане на Осемнадесетият Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, Община Неделино се обръща… ...[още]
Юли 05, 2019

На вниманието на собствениците на туристически обекти на територията…

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към… ...[още]
Юли 05, 2019

Авария на водопреносната мрежа

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на водопреносната мрежа в района от моста в централната градска част по ул. „Напредък“ до… ...[още]
.