Събота, 06 Юни 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 20.05. 2016г.от 16.00 часа
Facebook
Четвъртък, 12 Май 2016 17:41

 
 

П О  К А Н  А

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 СВИКВАМ  

Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 20.05. 2016 год. / ПЕТЪК / от 16.00 часа

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 ДНЕВЕН РЕД:


 

1.Отчетен доклад за дейността на Народно Читалище „Светлина- 1938“ гр. Неделино и финансов отчет за 2015 г.

Докладва: председател на общински съвет

Становище: ПК 4 Образование, Култура и човешки ресурси 


        

2. Справка за дейността на Народно читалище „Напредък - 1962“ – с. Средец, общ. Неделино, обл. Смолян за 2015 г.       

Докладва: председател на общински съвет

Становище: ПК 4 Образование, Култура и човешки ресурси    


     

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за командировъчните разходи на кмета на община Неделино за периода 04.01.2016 г. – 31.03.2016г.

Докладва:  председател на общински съвет

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на общинския план за развитие на социалните услуги в община Неделино за периода 2016 -2020 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Преобразуване на собствеността на нежилищна сграда и земя в УПИ I, кв. 102 по ПУП на гр. Неделино, от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

Докладва: кмет на община Неделино

 Становище: ПК2 Устройство на територията


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№ 94-00-2745 /14.09.2015г. от  Надка  Васкова Бодурова  за закупуване на ½ идеална част  от  УПИ XVII-802, кв.120  по ПУП на гр. Неделино .

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. №93-00-274/04.02.2016 г. от Асен     Костадинов Беширов за прекратяване на съсобствеността в УПИ II – 1205, кв. 114 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: ПИ пл.№1135, кв. 106  по ПУП на гр.Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ XXIV, кв. 107  по ПУП на гр.Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

 

  

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 05, 2020

Сигнали за липса на ефирна телевизия

Във връзка с отправени до нас запитвания, относно липсата на сигнал за ефирна телевизия, Ви уведомяваме, че Община Неделино извърши проверка , в резултат на… ...[още]
Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
.