Вторник, 19 Ное 2019
Редовно заседание на Общински съвет на 20.05. 2016г.от 16.00 часа
Четвъртък, 12 Май 2016 17:41

 
 

П О  К А Н  А

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 СВИКВАМ  

Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 20.05. 2016 год. / ПЕТЪК / от 16.00 часа

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 ДНЕВЕН РЕД:


 

1.Отчетен доклад за дейността на Народно Читалище „Светлина- 1938“ гр. Неделино и финансов отчет за 2015 г.

Докладва: председател на общински съвет

Становище: ПК 4 Образование, Култура и човешки ресурси 


        

2. Справка за дейността на Народно читалище „Напредък - 1962“ – с. Средец, общ. Неделино, обл. Смолян за 2015 г.       

Докладва: председател на общински съвет

Становище: ПК 4 Образование, Култура и човешки ресурси    


     

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за командировъчните разходи на кмета на община Неделино за периода 04.01.2016 г. – 31.03.2016г.

Докладва:  председател на общински съвет

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на общинския план за развитие на социалните услуги в община Неделино за периода 2016 -2020 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Преобразуване на собствеността на нежилищна сграда и земя в УПИ I, кв. 102 по ПУП на гр. Неделино, от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

Докладва: кмет на община Неделино

 Становище: ПК2 Устройство на територията


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№ 94-00-2745 /14.09.2015г. от  Надка  Васкова Бодурова  за закупуване на ½ идеална част  от  УПИ XVII-802, кв.120  по ПУП на гр. Неделино .

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. №93-00-274/04.02.2016 г. от Асен     Костадинов Беширов за прекратяване на съсобствеността в УПИ II – 1205, кв. 114 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: ПИ пл.№1135, кв. 106  по ПУП на гр.Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ XXIV, кв. 107  по ПУП на гр.Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

 

  

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
Окт 14, 2019

Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно…

Заповед №346/17.09.2019г.14/10/2019, 11:39 , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр.… ...[още]
.