Сряда, 01 Април 2020
Редовно заседание на общински съвет на 20.06.2016 г. от 16.00 часа
Сряда, 15 Юни 2016 13:46

 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 20.06. 2016 год. / Понеделник / от 16.00 часа

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Актуализация на поименния списък за финансиране на капиталови разходи към 31.05.2016 г. на община Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Процедура за финансово оздравяване на община Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси


 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Предоставяне на земя от ОПФ с кад.№ 001462 по КВС в землище на с. Оградна, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Актуализация на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Христо Векилов Халваджиев с вх. № 93-00-1042/19.04.2016 г. за закупуване на ½ идеална част от УПИ IV-644, кв. 99 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1235/27.05.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ II-474, кв. 58 по ПУП на гр.Неделино, чрез публично оповестен конкурс.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

7.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. № 93-00-832 23.03.2016г. от Радослав Величков Кехайов за прекратяване на съсобствеността в УПИ III-49, кв. 17 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Процедура по замяна на част от общински терен с част от ПИ №1209, кв. 137-А, собственост на Руско Ангелов Узунов и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-1017 /18.04.2016г. от Шина Горанова Кавърмова за прекратяване на съсобствеността в УПИ III-765, 1528, кв. 90 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

10. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявления от Митко Асенов Кавърмов с вх. № 93-00-1062/21.04.2016 г. и Бойко Асенов Кавърмов с вх. № 93-00-1063/21.04.2016 г. за закупуване на УПИ II-270, кв. 30 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1234/27.05.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

11. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Иван Здравков Войводов с вх. № 93-00-666/01.03.2016 г. за закупуване на ½ идеална част от УПИ II, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1237/02.06.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

12. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Валери и Митко Стоянови Войводови с вх. № 93-00-665/01.03.2016 г. за закупуване на ½ идеална част от УПИ II, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1237/02.06.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

13. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ IX-14, кв. 4 по ПУП на с. Средец, чрез публично оповестен конкурс.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

14. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ XXVIII, кв. 3 по ПУП на с. Средец, чрез публично оповестен конкурс.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

15. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на Статута за Петнадесетия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен в гр. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 4 Образование, Култура и човешки ресурси


 

16. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2017 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика


 

17. Докладна записка от инж. Стойко Димитров Еленов – председател на общински съвет, относно: Приемане Отчет за дейността на общински съвет Неделино и неговите комисии за периода 01.11.2015 г. - 03.06.2016 г.

Докладва:председател на общински съвет


 

18. Други


 

инж. Стойко Еленов............

Председател на Общински съвет

гр. Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Март 30, 2020

ДБТ - Златоград - Бюлетин (представяне на отчетни документи)

Бюлетин - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОТОВОРИ ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
.