Петък, 25 Септ 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 30. 03.2016 год. от 10.30 часа
Facebook
Четвъртък, 24 Март 2016 16:19
 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 

СВИКВАМ

Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 30. 03.2016 год. /  СРЯДА  / от 10.30 часа

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Изпълнение на Заповед № АП – 03-14-76/14.03.2016 г. на Областен Управител на област Смолян за ново обсъждане на Решение №134/29.02.2016 г.

       Докладва: председател на общински съвет


 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за капиталовите разходи на община Неделино към 31.12.2015 г.

Докладва: кмет на община Неделино

          Становище:ПК 2  Устройство на територията


 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Неделино към 31.12.2015 г.

 Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 г.

  Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на План – сметка за дейността на Общинско звено „Чистота“ на община Неделино за 2016 г.

 Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Неделино за периода 2016-2019 г.

 Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Неделино за 2016г.

  Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отпускане на средства за транспортни разходи през учебната 2015 – 2016 г. за Елеонора Асенова Борисова – учител от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

  Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000155 по КВС в землището на с. Върли дол, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

10.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000136 по КВС в землището на с. Върли дол, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

11. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000095 по КВС в землището на гр. Неделино, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

12. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 006943 по КВС в землището на гр. Неделино, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

13. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 006942 по КВС в землището на гр. Неделино, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

14. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. № 94-00-3467/18.11.2015 г. от Анета Здравкова Емилова за прекратяване на съсобствеността в УПИ XVII-257, кв.25 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

15. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. №93-00-274/04.02.2016 г. от Асен Костадинов Беширов за прекратяване на съсобствеността в УПИ II – 1205, кв.114 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

16. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№ 94-00-2745/14.09.2015 г. от Надка Васкова Бодурова за закупуване на ½ идеална част от УПИ XVII-802, кв.120 по ПУП на гр. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

17. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. № 94-00-3779/14.12.2015 г. от Николай Асенов Русев и Емил Асенов Русев – наследници на Асен Райчев Русев за закупуване на ½ идеална част от УПИ XVII-802, кв.120 по ПУП на гр. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

18. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: ПИ пл. №1135, кв.106 по ПУП  на гр. Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

19. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ XXIV, кв.107 по ПУП на гр. Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

20. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 001020, 001021,001022,001023, 001025,001035, 001036, 00550, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян за гробищен парк и одобряване на задание за изработване на ПУП

Докладва: кмет на община Неделино

           Становище:ПК 2  Устройство на територията


 

21. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 002647,002648, 002649, 002656, 002777, 002678, 002689, 002651, 006885, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян за гробищен парк и одобряване на задание за изработване на ПУП

Докладва: кмет на община Неделино

          Становище:ПК 2  Устройство на територията


 

22. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Промяна на статута на полски и местни пътища в общински

Докладва: кмет на община Неделино

         Становище:ПК 2  Устройство на територията


 

23. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Утвърждаване на план за действие при терористична дейност на територията на община Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

          Становище:ПК6 Обществен ред и сигурност


 

24. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Утвърждаване на план за защита при бедствия на населението

Докладва: кмет на община Неделино

        Становище:ПК 6Обществен ред и сигурност


 

25. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на Наредба за организиране и финансиране на културните празници в населените места на територията на община Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК1 Бюджет и финанси


 

26. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнение на общински план за развитие за 2015 г.

                Докладва: кмет на община Неделино

             Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

27. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предложение Община Неделино да кандидатства като партньор по програмата за трансгранично сътрудничество ШТЕККЕО У-А България – Гърция2014 – 2020

Докладва: кмет на община Неделино

                                        Становище:ПК3  Здравеопазване, екология и социална политика


 

28. Други


 

 

 инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ  

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

 
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
Септ 03, 2020

Фирма организира и изпълнява извозването на строителни отпадъци

Фирма „Родопстрой-97“ ООД – гр. Момчилград организира извозването и депонирането на строителни отпадъци, доставя контейнери за това до обектите (цена 140 лв.… ...[още]
Септ 03, 2020

Община Неделино търси фирма за премахване на незаконни строежи

Община Неделино търси фирма, с която да сключи договор за премахване на незаконни строежи. ...[още]
Авг 28, 2020

Обявление за изготвен проект на Наредба за реда, начина и условията…

Изготвен е проект на нова Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Неделино На основание… ...[още]
Авг 27, 2020

Проект на нова Наредба за определяне обема на животновъдната дейност…

Изготвен е проект на нова Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община… ...[още]
Авг 26, 2020

Покана за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета и…

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси, Председателя на Общински съвет гр. Неделино, отправя покана за участие в публичното обсъждане на… ...[още]
.