Петък, 10 Юли 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 16.03.2020г. от 14:00ч.
Facebook
Сряда, 11 Март 2020 08:43

ПОКАНА 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ 

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 16.03.2020г. /Понеделник / от 14.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,, Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Смолян. 
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище:ПК1 -Бюджет и финанси

2.Закупуване на 2 бр. автомобили за нуждите на община Неделино, чрез договор за оперативен лизинг.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

3. Откриване процедура за финансово оздравяване на Община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси 

 4. Заявление от Радостина Асенова Димитрова с вх. №93-00-176/23.01.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

5. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост представляващ стая находяща се на трети етаж в сградата на бившето ,,Ученическо общежитие“ чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

6. Заявление от Васил Райчев Димитров с вх. №93-00-169/23.01.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

7. Заявление от Георги Петров Чичанов с вх. №93-00-377/25.02.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

8. Предоставяне на безвъзмездно ползване на 2 бр. помещения с площ по 20 кв.м., находящи се на първи етаж в източната половина от Двуетажна нежилищна сграда в УПИ I-1077, кв.102-ТИЦ.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

9. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев  и годишен финансов отчет за 2019 г.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК4 –Образование , култура и човешки ресурси.

10. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2019г.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК4 –Образование , култура и човешки ресурси.

11. Одобряване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

12. Разрешаване изработване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

13. Определяне на обект  Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“като общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от ДР на ЗУТ
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

14. Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2020 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

15.Кандидатстване на община Неделино по Проект към Националния доверителен фонд(НДЕФ) за закупуване на електромобил.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

16. Закупуване на дезинфекционни материали и предпазни облекла.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

17.Стопанисване и управление на Мини челен товарач модел:Bobcat SSL S205, сериен номер 530612413.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

18.Други- Молби

                                                                          

Инж.  Стойко Еленов  /ПП/
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино  

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 22, 2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на…

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за… ...[още]
Юни 17, 2020

На 19.06.2020 г. Община Неделино организира пролетно почистване на…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на 19.06.2020г. /петък/ Община Неделино организира пролетно почистване на следните участъци: Обществени… ...[още]
Юни 15, 2020

Възможност за финансиране на проекти, свързани със стопанска дейност,…

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с… ...[още]
.