Сряда, 01 Април 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 28.12.2016г. от 15:00 ч
Сряда, 21 Дек 2016 14:48

 

 

П О  К А Н  А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 

СВИКВАМ  

Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 28.12.2016 год. / сряда/ от  15.00 ч.

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Актуализация на Общинския  бюджет към 31.12.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: План-сметка за необходимите разходи за събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Неделино за 2017 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

4.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – план за регулация – изменение на УПИ I-1457-гаражи, кв. 4а и част от уличната регулация на ул.“Александър Стамболийски“ (о.т.21 – о.т. 22) по ПУП на  гр. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК2 Устройство на територията

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване  – изменение на     УПИ III-434, кв.52 и част от уличната регулация на ул.“Дичо Петров“ (о.т.518 – о.т. 520) по ПУП на  гр. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК2 Устройство на територията

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Заявление с вх.№93-00-2683/24.11.2016г. от Руско Ангелов Узунов за прекратяване на съсобствеността  в УПИ I-1209, кв. 137А по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК2 Устройство на територията

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Александър Атанасов Драганов с вх. № 93-00-2661/22.11.2016 г.  за закупуване  на УПИ IV, кв. 63  по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 991/18.01.2013 г. 

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК2 Устройство на територията

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-1953/18.08.2016г. от  Милена Величкова Скечелиева   за прекратяване на съсобствеността  в УПИ XIII-908, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК2 Устройство на територията

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

10. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ XI, кв. 123  по ПУП на гр. Неделино, чрез публично оповестен конкурс. 

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК2 Устройство на територията

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

11. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ II-474, кв. 58  по ПУП на гр.Неделино, чрез публично оповестен конкурс. 

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК2 Устройство на територията

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

12. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино за  периода 2016 – 2020 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика

 

13. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на културния календарен план на община Неделино за 2017 г. и финансова план-сметка към него.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 4 Образование, култура и човешки ресурси

 

14. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отпускане на средства за транспортните разходи през учебната 2016-2017 г. за учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино и ОУ „Васил Левски“ с. Средец.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

 

15. Други.

 

 

 

 

инж. Стойко Еленов……………….

Председател на Общински съвет

гр. Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Април 01, 2020

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” –…

Писмо на РД "Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян ...[още]
Март 30, 2020

ДБТ - Златоград - Бюлетин (представяне на отчетни документи)

Бюлетин - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОТОВОРИ ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
.