Вторник, 02 Юни 2020
Редовно заседание на Общински съвет – 29.01.2016 год. /ПЕТЪК/ от 15.30 ч. - Страница 2
Facebook
Неделя, 24 Ян 2016 14:07

 

11. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Безвъзмездно придобиване от Община Неделино на имот – частна собственост

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Постоянна комисия бюджет и финанси

 

12. Относно молба с вх.№94-00-3890/28.12.2015 г. от Румен Стоянов Карамитев за прекратяване на съсобствеността във УПИ IV, кв. 55 по ПУП на град Неделино чрез продажба на частта на общината

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Постоянна комисия бюджет и финанси

 

13.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Безвъзмездно предоставяне на помещение, част от общинска сграда с адрес ул. „Александър Стамболийски" №80 за нуждите на „В и К" гр. Смолян

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1Постоянна комисия бюджет и финанси

 

14. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Безвъзмездно предоставяне на помещения в сградата на общинска администрация гр. Неделино с адрес ул. „Ал. Стамболийски" №104 за нуждите на общинска служба по земеделие

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1Постоянна комисия бюджет и финанси

 

15. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Безвъзмездно предоставяне за управление на помещения в сградата на общинска администрация гр. Неделино с адрес ул. „Ал. Стамболийски" №104 за нуждите на филиал гр. Неделино към Дирекция „Бюро по труда" град Златоград

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1Постоянна комисия бюджет и финанси

 

16. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ/Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /в обхват на ПИ с идентификатор 003262 в местност „Рупцово", землище на град Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян за изграждане на резервоар и промяна на предназначението на поземления имот

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 2 Постоянна комисия по устройство на територията

 

17. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Искане с вх. №94-00-3726/02.12.2015 г. от Цвятко Андреев Атанасов с приложена скица – предложение за ПУП, съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ в обхват на ПИ с индентификатор 004117 в местност „Бараков дол", землище на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян.

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК2 Постоянна комисия по устройство на територията

 

18. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Докладна от Любомир Димитров – Директор на СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 2 Постоянна комисия по устройство на територията

 

19. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Докладна от Любомир Димитров – Директор на СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 2 Постоянна комисия по устройство на територията

 

20. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Отпускане на парична помощ за „Инвитро процедура"

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Постоянна комисия бюджет и финанси

  

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
.