Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Контрол законосъобразност

Заповед №АП-03-14-211/15.05.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №60 – т.1,61 – т.2,64 и 67/29.04.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-211/15.05.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №60 – т.1,61 – т.2,64 и 67/29.04.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-77/26.02.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №35/15.02.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-77/26.02.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №35/15.02.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Разпореждане №168/01.02.2024 г. на РП Мирослав Алендаров за предоставяне на информация относно Наредба за определяне местните такси и цени на услуги за преценка на нейната законосъобразност

Разпореждане №168/01.02.2024 г. на РП Мирослав Алендаров за предоставяне на информация относно Наредба за определяне местните такси и цени на услуги за преценка на нейната законосъобразност

Заповед №АП-03-14-18/10.01.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №13/29.12.2023 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-18/10.01.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №13/29.12.2023 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Разпореждане на Районна прокуратура – гр. Смолян за предоставяне на информация от Общински съвет – Неделино, свързана с начина по който се начислява ДДС при ТБО в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ

Разпореждане на Районна прокуратура – гр. Смолян за предоставяне на информация от Общински съвет – Неделино, свързана с начина по който се начислява ДДС при ТБО в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ

Заповед №АП-03-14-7 от 09.01.2023 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №383 от 21.12.2022 г. на ОбС-Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-7 от 09.01.2023 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №383 от 21.12.2022 г. на ОбС-Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-408 от 08.09.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №347 от 26.08.2022 г. на ОбС-Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-408 от 08.09.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №347 от 26.08.2022 г. на ОбС-Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-203 от 30.05.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №319 и №326 от 13.05.2022 г. на ОбС – Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-203 от 30.05.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №319 и №326 от 13.05.2022 г. на ОбС – Неделино за ново разглеждане

Разпореждания на Районна прокуратура – гр. Смолян, с които се изисква от Общински съвет – Неделино предоставянето на информация  по Решения с номера – 301, 302, 303 и 308 от 31.03.2022 г

Разпореждания на Районна прокуратура – гр. Смолян, с които се изисква от Общински съвет – Неделино предоставянето на информация по Решения с номера – 301, 302, 303 и 308 от 31.03.2022 г

Определение №98 / 01.03.2022 г. на Административен съд – Смолян касаещо текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4 / 09.12.2021 г. на ОбС – Неделино

Определение №98 / 01.03.2022 г. на Административен съд – Смолян касаещо текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4 / 09.12.2021 г. на ОбС – Неделино

Определение на Административен съд – гр. Смолян по Протест на Районна прокуратура – гр. Смолян срещу някои от разпоредбите от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4/09.12.2021 г. от Общински съвет – гр. Неделино

Определение на Административен съд – гр. Смолян по Протест на Районна прокуратура – гр. Смолян срещу някои от разпоредбите от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4/09.12.2021 г. от Общински съвет – гр. Неделино

Заповед № АП-03-14-17 / 13.01.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решениe № 279 /29.12.2021 г. за ново разглеждане от Общински съвет – Неделино

Заповед № АП-03-14-17 / 13.01.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решениe № 279 /29.12.2021 г. за ново разглеждане от Общински съвет – Неделино

Определение 239/03.06.2021 г. на Административен съд – Смолян по жалба на фондация “Върховенство на закона” срещу разпоредбата на чл. 3, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на Община Неделино

Skip to content