Сряда, 03 Юни 2020
Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 6-то заседание на Общински съвет - Неделино - 27.04.2020 г.
Facebook
Вторник, 21 Април 2020 00:00
№ в дневния ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
 1  Кмет на община Неделино Откриване процедура за финансово оздравяване на Община Неделино
 2  Кмет на община Неделино Заявление от Радостина Асенова Димитрова с вх. №93-00-176/23.01.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд
 3  Кмет на община Неделино Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост представляващ стая находяща се на трети етаж в сградата на бившето ,,Ученическо общежитие“ чрез публично оповестен конкурс
 4  Кмет на община Неделино Заявление от Васил Райчев Димитров с вх. №93-00-169/23.01.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 5  Кмет на община Неделино Заявление от Георги Петров Чичанов с вх. №93-00-377/25.02.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 6  Кмет на община Неделино Предоставяне на безвъзмездно ползване на 2 бр. помещения с площ по 20 кв.м., находящи се на първи етаж в източната половина от Двуетажна нежилищна сграда в УПИ I-1077, кв.102-ТИЦ
 7  Председател на Общински съвет – Неделино Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев  и годишен финансов отчет за 2019 г
 8  Председател на Общински съвет – Неделино Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2019г
 9  Председател на Общински съвет – Неделино Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ ,,Светлина-1938“ общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2019г
 10  Кмет на община Неделино Одобряване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино
 11  Кмет на община Неделино Разрешаване изработване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино
 12  Кмет на община Неделино Определяне на обект  Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“като общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от ДР на ЗУТ
 13  Кмет на община Неделино Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2020 г
 14  Кмет на община Неделино Закупуване на дезинфекционни материали и предпазни облекла
 15  Кмет на община Неделино Стопанисване и управление на Мини челен товарач модел:Bobcat SSL S205, сериен номер 530612413
 16  Председател на Общински съвет – Неделино Докладна записка от Борислав Хаджиев-Директор Дирекция ,,Социално подпомагане“ Златоград. Относно: Програма за закрила на детето за 2020 година
 17  Кмет на община Неделино Сключване на тристранно споразумение за наложена финансова корекция
 18  Кмет на община Неделино Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Неделино, през 2019г
 19  Кмет на община Неделино Приемане на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общинския план за развитие през 2019г
 20  Кмет на община Неделино Приемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2021 година
 21  Кмет на община Неделино Освобождаване от наеми на всички ползватели на общински терени за срока на извънредното положение
 22  Кмет на община Неделино Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Неделино
 23  Кмет на община Неделино Кандидатстване на община Неделино по проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ на ОП ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г
 24  Кмет на община Неделино Частично изменение на структурата на Общинска администрация в община Неделино
 25  ... Други
 
.