Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Стартира плащането на местни данъци и такси за 2021 г.

Уважаеми жители на Община Неделино,

От днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2021 г. С настоящото съобщение, Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

Данък недвижими имоти – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Такса битови отпадъци – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Данък върху превозните средства – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
I – ва вноска – до 31.01.2021 г.
II – ра вноска – до 30.04.2021 г.
III – та вноска – до 31.07.2021 г.
IV – та вноска – до 31.10.2021 г.

Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията могат да бъдат платени:

  • В брой  – на касата на общината, на ул. „Ал.Стамболийски” № 104, Център за информационно и административно обслужване – партерния етаж;
  • В брой в пощенските станции с on-line свързаност на територията на страната
  • В брой на касите на „ Изпей “ с on-line свързаност на територията на  страната;
  • По банков път – по следната банкова сметка на Община Неделино:

IBAN: BG10IABG74918401090600
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ СМОЛЯН ,  КЛ. НЕДЕЛИНО

Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък);
Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък);
Код на вид плащане  / данък при придобиванене на  имущество/ 442500/

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.

Община Неделино започва онлайн излъчване на сесиите на Общински съвет

От днес 27.01.2021 г. Община Неделино ще излъчва сесиите на Общински съвет наживо. За времето на сесията (днес от 16:00 часа) ще бъде поставен линк в сайта на Общината.

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на Община Неделино

Кметът на Община Неделино Боян Кехайов, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29, чл.30 и чл.31 от Наредбата №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Неделино, кани жителите на община Неделино, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и жителите на общината на 29.01.2021 година в 14,30 часа в Заседателната  зала на Община Неделино етаж 5, при проявен  по голям интерес  от страна на заинтересуваните граждани, при спазването на противоепидемичните изисквания ще се допускат по 12 души.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Неделино за 2021г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtina@nedelino.bg както и в деловодството на Община Неделино, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

БОЯН КЕХАЙОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО

Приложения:


ОБЩИНА НЕДЕЛИНО РАЗКРИВА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

През 2021 година в община Неделино се разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Личен асистент“. Услугата ще се предоставя на 23 потребители от 5 асистента.

От 14.01.2021 г. Община Неделино стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за новата социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

– Заявление-декларация /по образец/;

– Документ за самоличност (за справка);

– Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

– Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление – декларация (по образец):

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;

5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един личен асистент ще предоставя подкрепа на минимум 4-ма потребители, в зависимост от трудовата си заетост и извършената индивидуална оценка на потребностите на потребителите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за заемане на длъжността „Личен асистент“ се подават от 14.01.2021 г. в деловодството на Община Неделино, както и в кметствата по населени места от община Неделино, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Подадените Заявления-декларации до 22.01.2021 г. ще бъдат разгледани на първото заседание на Комисията за подбор на потребители. Лицата, които не са включени в първоначалния списък и отговарят на условията за допустимост, ще бъдат включени в списък „чакащи“.

Образци на документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Неделино, на адрес:www.nedelino.bg.

За допълнителна информация тел. 03072/9292, вът. 115 – г-жа Илияна Дуганова.

Приложения:


Skip to content