Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Уведомление за публично обсъждане на Проект на Наредба за овладяване на безстопанствените животни и регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията на община Неделино

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет-страниците на Община Неделино – https://www.nedelino.bg , се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за овладяване на безстопанствените животни и регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията на община Неделино

Вносител:
Боян Кехайов
Кмет на община Неделино

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Мотиви
Проект на наредба (включва и програма)

На 3 ноември 2021г. от 10.30ч. до 14.30ч. в гр. Неделино ще се проведе разяснителна кампания за гласуване с машини на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В рамките на кампанията ще се демонстрира симулативно гласуване с избирателна машина. Всеки, който желае ще може да гласува пробно на машина. Машината ще бъде разположена на площада, а при лоши метеорологични условия в сградата на общината. Обучението ще се проведе от представители на Районна избирателна комисия – гр. Смолян.  

Напомняне за изтичащи срокове във връзка с изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г. напомняме, че на 30 октомври 2021г. включително, изтича срокът за:

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
  • подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.

Във връзка с това желаещите могат да подадат съответното заявление до 18 часа на 30 октомври 2021г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консултации, по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, по Доклад за екологична оценка на Проекта за Общ устройствен план на Община Неделино.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ на Предварителния проект на Общ устройствен план на Община Неделино ще се проведе в зала на Общински съвет Неделино на V-етаж в сградата на общинската администрация Неделино,  на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него, на 23.11.2021 г. от 14,30 ч.

МЯСТО ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП – Предварителния проект на ОУП на Община Неделино, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на интересуващите се на:

–             Във фоайе, на I-етаж в сградата на общинската администрация Неделино, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч., в периода от 20.10.2021 г. до 23.11.2021 г.

–             На интернет страницата на Възложителя, в панел Общ Устройствен план https://nedelino.bg/shemi-oup-nedelino, в периода от от 20.10.2021 г. до 23.11.2021 г.

–             На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Смолян – https://smolyan.riosv.com/, в раздел Превантивна дейност, Консултации по екологична оценка.

Писмени становище се приемат по пощата или в общинска администрация Неделино, 4990, гр. Неделино, ул. “Ал. Стамболийски” № 104, на Е-mail адреса на общината: oba_nedelino@abv.bg както и в РИОСВ Смолян 4700, П.К. 99, ул. „Дичо Петров” № 16:  riosv-smolyan@mbox.contact.bg

Skip to content