Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

На 14.06.2022 г. са въведени в експлоатация строежи „РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „НАПРЕДЪК“, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО“, ПОДОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА УЛ. „НАПРЕДЪК“ МЕЖДУ О.Т. 516 ДО О.Т. 860“ – II ЕТАП“ И „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ДЕЛЬО ВОЙВОДА“ О.Т. 131 – О.Т. 99+18М, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН“, които са реализирани по проект № BG06RDNP001-7.001-0025-C01 “Рехабилитация и  реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. “Дельо Войвода” – част от уличната мрежа на гр. Неделино, община Неделино“

На 14.06.2022г. с Удостоверения №1 и №2 от главния архитект на община Неделино са въведени в експлоатация следните строежи: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „НАПРЕДЪК“, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО“, ПОДОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА УЛ. „НАПРЕДЪК“ МЕЖДУ О.Т. 516 ДО О.Т. 860“ – II ЕТАП“ И „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ДЕЛЬО ВОЙВОДА“ О.Т. 131 – О.Т. 99+18М, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН“. Обектите са реализирани по проект № BG06RDNP001-7.001-0025-C01 “Рехабилитация и  реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. “Дельо Войвода” – част от уличната мрежа на гр. Неделино, община Неделино“ чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е 1 086 437,27 лв. без ДДС, от които финансов принос в размер на 85% или сума от 923 471,68 лв. без ДДС са средства, отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Повече информация за ЕЗФРСР може да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_bg.

С изпълнението на проекта са постигнати целите: насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността, подобряване на качеството на живот в община Неделино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Публично обсъждане на Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2023 година

На основание чл. 59, ал.1, във връзка с чл. 62, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба за планирането на социалните услуги предлагаме:

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО  ЗА 2023 ГОДИНА

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино  за 2023г.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на Община  Неделино: оba_nedelino@abv.bg  и в  „Деловодството“, ет.1 в сградата на Общинска администрация Неделино  на адрес: гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ № 104 .

Провеждането на публична дискусия по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино  за 2023г. ще се проведе на 06.08.2022 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Неделино , V-ти етаж в сградата на Общинска администрация  Неделино.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Регламентирани са местата за изхвърляне на животински отпадъци във връзка с предстоящия мюсюлмански празник „Курбан-байрам“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия празник Курбан-байрам, животинските отпадъци ще бъдат приемани на три пункта:

  • Пункт І – на разклона за гр. Златоград /до кантара/;
  • Пункт ІІ – в двора на „горното училище“;
  • Пункт ІІІ – в горно Неделино, преди „Топливо“.

Контейнерите ще бъдат обозначени с табели с надпис „само за животински отпадъци“.

Призоваваме всички жители да се възползват от тази услуга, с цел предотвратяване на нерегламентирани замърсявания и опасност от зарази.

Не се разрешава изхвърлянето на животински отпадъци в останалите съдове за твърди битови и растителни отпадъци, както и на други нерегламентирани за това места.

Нарушителите на тази разпоредба ще бъдат санкционирани!

Община Неделино,
Дата: 04.07.2022г.

Осигуряване на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение: „Въздушно електропроводно отклонение 20 кV за РРС Печинско и изграждане на Мачтов трафопост (МТП), на територията на с. Върли дол, община Неделино, обл. Смолян и с. Бориново, общ. Мадан, обл. Смолян


Приложение:

Промяна в режима на сметосъбиране на ул. “Дельо войвода”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че има промяна в графика и начина за събиране на битовите отпадъци на улица „Дельо войвода“.

Малките метални кофи „Мева“, няма да се използват, поради невъзможност сметосъбирачния автомобил да ги обслужва.

Битовите отпадъци ще бъдат събирани в големите контейнери тип „Бобър“, които са разположени на отбивката „Съруйна“, до „горното училище“.

Уведомяваме всички живеещи на ул. „Дельо войвода“ да събират битовите и растителни отпадъци в тези контейнери.

Забранено е изхвърлянето на всякакви отпадъци на неразрешени за това места!!!

Нарушителите на тази разпоредба ще бъдат глобявани!!!

Благодарим Ви за разбирането!

Община Неделино
Дата:30.06.2022г.

Skip to content