Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Програма “Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020” , която се финансира от АСП, по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Неделино”, е удължена до 31.12.2020 г.

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма “Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020” , която се финансира от  Агенция за социално подпомагане, по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Неделино”, е удължена до 31.12.2020 г. съгласно Анекс по договор №ФС01-359/10.04.2020 , като същата е с  общ срок от 167 работни дни, считано от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. за 130 потребителя, общ размер на предоставяната сума от АСП – 62 959  лева  в т.ч. размер на средствата за храна за обяд 54 275 лева и в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи 8 684 лева, място на реализиране на проекта община Неделино, обл. Смолян – Целевите  групи, които се включват в проекта са: –Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната — Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

При необходимост от повече информация за програмата, ползвайте посочения телефон в сайта на Общината /03072 9292/, чрез който можете да подадете и информация за лица попадащи в някоя от посочените целеви групи.

До всички безработни лица, важно съобщение от ДБТ – Златоград

Дирекция Бюро по труда Златоград информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие  дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация  електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг непръствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.

Обръщаме внимание, че при посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват сиптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!

За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” Златоград и филиал Неделино може да се ползва/т следния/те телефон/и:

Дирекция „Бюро по труда” Златоград- 03071/2243; 0879005884

Дирекция „Бюро по труда” Златоград, Филиал Неделино 03072/3788; 0879005883

Съобщение от Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян

Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти в землището на град Неделино, община Неделино, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (брой 95 / 06.11.2020 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър са предоставени в общинската администрация – Неделино, където може да се извършат справки, както и да се направят писмени възражения.

Възражения може да се подават и в сайта на ►Кадастрално-административна информационна система на АГКК

Приложение:
Съобщение

Уведомление за инвестиционно предложение за покриване на част от речното корито на р. “Неделинска”

Skip to content