Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

До всички безработни лица, важно съобщение от ДБТ – Златоград

Дирекция Бюро по труда Златоград информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие  дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация  електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг непръствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.

Обръщаме внимание, че при посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват сиптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!

За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” Златоград и филиал Неделино може да се ползва/т следния/те телефон/и:

Дирекция „Бюро по труда” Златоград- 03071/2243; 0879005884

Дирекция „Бюро по труда” Златоград, Филиал Неделино 03072/3788; 0879005883

Съобщение от Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян

Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти в землището на град Неделино, община Неделино, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (брой 95 / 06.11.2020 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър са предоставени в общинската администрация – Неделино, където може да се извършат справки, както и да се направят писмени възражения.

Възражения може да се подават и в сайта на ►Кадастрално-административна информационна система на АГКК

Приложение:
Съобщение

Уведомление за инвестиционно предложение за покриване на част от речното корито на р. “Неделинска”

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се раздават до 28.10.2020 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа.

Непотърсените пакети ще бъдат преразпределени от комисията определена със Заповед № 414/15.10.2020г.    на кмета на община Неделино на други крайно нуждаещи се лица.

От ръководството!

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се преустановява сметосъбирането

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и сметоизвозването.

Към момента активно се работи по отстраняване на възникналата авария. В най-кратък срок тя ще бъде отстранена и сметосъбирането ще продължи да се осъществява по график.

Благодарим за разбирането!

От ръководството!

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от кадри вече е отворена за всички желаещи работодатели

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя инициатива да се включат в него. За тях в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила” на официалния сайт на Агенцията е публикуван отделен онлайн анкетен формуляр, който ще бъде достъпен до 16 октомври 2020 г. включително.

В анкетата всеки работодател ще може да посочи от каква работна сила ще има нужда през следващите 12 месеца, както и в средносрочен план – в рамките на 3 до 5 години. Също така ще може да заяви кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава търсеният от него персонал. Тази година в проучването ще бъде отчетено и влиянието на епидемичната ситуация в настоящите социално-икономически условия.

Шестото проучване стартира на 1 септември т. г., първоначално сред поканени от бюрата по труда в страната работодатели от формирана по данни на НСИ национално представителна извадка. До този момент над 1 300 фирми и организации са взели участие в анкетата.

Агенцията по заетостта приканва работодателите от статистическата извадка, които все още не са попълнили своя формуляр, да направят това в оставащия до 16 октомври период. За целта могат да ползват предоставената им от бюрата по труда връзка/линк към електронната анкета.

Проучването на потребностите на работодателите в България от работна силастартира за първи път през 2018 г. и се провежда два пъти в годинатана основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Получените резултати се използват при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения, както и при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Линк към анкетата –> https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/

Skip to content