Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

На 22.11.2021 г. е въведен в експлоатация строеж ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ПО ПЛАНА НА ГРАД НЕДЕЛИНО, която се реализира по проект № BG06RDNP001-7.007-0036-C01„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”

На 22.11.2021 г. съгласно Удостоверение №4 / 22.11.2021г. е въведен в експлоатация строеж ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ПО ПЛАНА НА ГРАД НЕДЕЛИНО, която се реализира по проект № BG06RDNP001-7.007-0036-C01„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ”СПОРТНА ПЛОЩАДКА” В УПИ XVII, КВ.113 ГРАД НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”., чрез предоставянето  на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони” № BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”.

С изпълнението на проекта е постигната целта: насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване на качеството на живот в община  Неделино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на условия за спорт на открито. реализацията на проекта ще подобри качеството на средата на живот на населението в общината, посредством изградена спортна инфраструктура

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2022 г. НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предстои приемането на бюджета на община Неделино за 2022 г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения в развитието на общината.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

В тази връзка на основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, във връзка с разпоредбите на чл.29, чл.30 и чл.31 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Неделино, каня всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представители на спорта и други заинтересовани лица на Публично обсъждане на общинския бюджет за 2022 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 28 март 2022 г. (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала на община Неделино, етаж 5.

Мнението на Всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на община Неделино, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на община Неделино obshtina@nedelino.bg, както и в деловодството на община Неделино, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет – Неделино.

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

Приложение:


На 23.02.2022г. между АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЗИЯ и ОБЩИНА НЕДЕЛИНО се подписа Допълнително споразумение по проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

Агенция за социално подпомаганеУправляващ орган

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Партньорска организация изпълняваща и управляваща договор № BG05FMOP001-5.001-0022-C06: – Община Неделино

На 23.02.2022г. между АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЗИЯ и ОБЩИНА НЕДЕЛИНО се подписа Допълнително споразумение по проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност от община Неделино, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

От социалната услугата “топъл обяд” ще се възползват 250 потребители от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В проектното предложение са предвидени да се изпълнят следните дейности:

1. Определяне на целевите групи;

2. Приготвяне на топъл обяд;

3. Предоставяне на топъл обяд;

4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Срока за изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0022-C06 е от 04.01.2021г. до 30.06.2022г.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора е на стойност – 263045,53 лв.

От 01.03.2022г. разходът за единица продукт – топъл обяд е на стойност 2,90 лв. с ДДС.

В рамките на проекта ще се предоставя „топъл обяд“ на жители от Община Неделино.

Жители от община Неделино попадащи в целевите групи, които желаят да ползват социалната услуга „Топъл обяд”, могат да заявят своето желание в стая № 306 в сградата на общинска администрация или на телефон: 03072/92-92, вът.118.

Лице за контакт: Величко Йорданов Йорданов – Гл. експерт „ОПП”.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Офис за военен отчет при Община Неделино стартира прием на документи за войници във Националната гвардейска част и Военновъздушните сили

Офис за военен отчет при Община Неделино стартира прием на документи за войници, съгласно Заповеди №РД-142/24.02.2022 г на Командира на Военновъздушните сили и Заповед №РД-118/24.02.2022 г на Командира на Националната гвардейска част.

За повече информация: Военно окръжие II степен гр. Смолян
Лице за контакт: Красимир Кинанев – 0897000766

Приложения:
Обява Военновъздушни сили
Обява Национална гвардейска част

Skip to content