Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщение за настъпили промени в реда и начина за снабдяване на населението с дърва за огрев, приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за горите в сила от 02.02.2023 г. (ДВ бр.11/02.02.2023 г.)

Уважаеми жители на Община Неделино,

Уведомяваме ви за настъпилите промени в реда и начина за снабдяване на населението с дърва за огрев, приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за горите в сила от 02.02.2023 г. (ДВ бр.11/02.02.2023 г.)

  • Съгласно чл.111, ал.6 от Закона за горите, право да закупят дървесина, от склад или стояща дървесина на корен, имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, по изготвен списък от кмета на населеното място.
  • За включване в списъка за текущата календарна година, е необходимо лицата да подадат заявление до кмета на населеното място, в срок до 31 март на календарната година. За ваше улеснение, от страна на Община Неделино, е изготвен образец на заявление, което следва да бъде подавано в Центъра за административно обслужване, намиращ се в сградата на Общинска администрация Неделино или в кметствата на населените места.
  • След 31 март, списъкът се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място и сградата на ТП „ДГС Златоград”.
  • Списъците могат да бъдат допълвани в ТП „ДГС Златоград“ до 30 април.
  • След изтичане на крайния срок  – 30 април,  списъците се публикуват на интернет страницата на ТП „ДГС Златоград“.
  • На лицата, включени в списъците за текущата година, се предоставят дърва за огрев до 01 ноември на текущата година
  • Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени кубически метра.

Снабдяването с дърва за огрев ще бъде по реда на постъпване на заявленията.

Съгласно ценоразписа на ТП „ ДГС Златоград“ цените за един пространствен кубически метър дърва за огрев, с включен ДДС, са както следва:

При закупуване на стояща дървесина на корен – лицата самостоятелно организират добива:

  • иглолистни дърва за огрев – 12,00 лева
  • широколистни дърва за огрев – 24,00 лева

При закупуване на добита дървесина от временен склад:

Широколистни дърва за огрев – 72,60 лева. В цената не са включени разходи за транспорт, товарене и разтоварване.

Повече информация относно измененията в Закон за изменение и допълнение на Закона за горите може да получите в сградата на Общинска администрация Неделино, етаж 3, стая №304 А, а така също и в Кметството на съответното населено място.

Общинска администрация Неделино

Приложение:


Skip to content