Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщение от Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян

Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти в землището на град Неделино, община Неделино, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (брой 95 / 06.11.2020 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър са предоставени в общинската администрация – Неделино, където може да се извършат справки, както и да се направят писмени възражения.

Възражения може да се подават и в сайта на ►Кадастрално-административна информационна система на АГКК

Приложение:
Съобщение

Skip to content