Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

От 04.01.2021г. стартира проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕНА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

Агенция за социално подпомаганеУправляващ орган

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Партньорска организация изпълняваща и управляваща  договор № BG05FMOP001-5.001-0022-C01: – Община Неделино

От 04.01.2021г. стартира проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ , съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност от община Неделино, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

От социалната услугата “топъл обяд” ще се възползват 250 потребители от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В проектното предложение са предвидени да се изпълнят следните дейности:

1. Определяне на целевите групи.

2. Приготвяне на топъл обяд.

3. Предоставяне на топъл обяд.

4. Реализиране на съпътстващи мерки.

В рамките на проекта ще се предоставя „топъл обяд“ на жители от Община Неделино и прилежащите й населени места.

Жители от община Неделино попадащи в целевите групи, които желаят да ползват социалната услуга „Топъл обяд”  могат да заявят своето желание в стая №306 в сградата на общинска администрация или на телефон:  03072/92-92, вът.118.

Лице за контакт: Величко Йорданов Йорданов – Гл. експерт „ОПП”.

Skip to content