Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ
за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Неделино (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионалното развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) Община Неделино е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Неделино за периода 2021-2027 г. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на email: obshtina@nedelino.bg или в деловодството на общината до 18.04.2021 г., включително.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Неделино (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Неделино е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Публичното обсъждане ще се проведе на 19.04.2021 г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет – гр. Неделино, ет.5. при спазване на всички противоепидемични мерки.

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

Skip to content