Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Проект за изменение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Неделино

ОБЯВЛЕНИЕ

По реда на чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/

ОТНОСНО:  Проект за изменение на Наредба № 2  за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Неделино.

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 14 -дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Неделино се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение на Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Неделино. Причината , която налага 14 -дневния срок за предложения и становища по проекта е изискването на  чл.91 ал.1 от АПК, а мотивите са избягване на финансови щети от съдебни разноски за община Неделино.

МОТИВИ

за приемане проект за изменение  на Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Неделино.

I. Причини, които налагат отмяната на чл.3, ал.3 от Наредба № 2 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Неделино.

Постъпила е Жалба от Фондация „Върховенство на закона“, с ЕИК 205988920, представлявана от Председателя Юлия Петрова Ненчева, чрез Адвокатско дружество „Янков, Ненчев, Гочев и Янкова“, с БУЛСТАТ 177467583, чрез адв. Иван Иванов Янков – управител, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев“ №29, ет. 2, срещу чл.3, ал.3 от Наредба № 2 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Общински съвет- Неделино.

В жалбата е посочено, че разпоредбата на чл.75, ал.2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Нормите на чл.75, ал.2 и чл.76, ал.1 и ал.2 от АПК са идентични с тези на чл.2, чл.3, ал.1, чл.7, ал.2 и чл.8 от Закона за нормативните актове, като прогласяват забраната да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по-висока степен. Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Текстът на чл.3, ал.3 от Наредба № 2 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Общински съвет- Неделино , повтаря текста на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. Приетият норматив според жалбоподателя не доурежда неуредени обществени отношения, а само ги възпроизвежда. При това положение не е изпълнено законовото изискване на чл.8 от ЗНА, Наредбата да регламентира само обществени отношения от местно значение, за които в правния мир няма регулация. Наредбата по дефиниция се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. В случая, с чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост са уредени същите обществени отношения, които са регулирани с нормите на чл.3, ал.3 от Наредбата, в резултат на което е допуснато и нарушение на чл.8 от Закона за нормативните актове.

II. Цели, които се поставят.

Синхронизиране в максимална степен на всички подзаконови нормативни актове с актовете от по-висока степен.

III. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на новите изменения не са необходими допълнителни финансови средства.

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Привеждане на подзаконовия нормативен акт /Наредба №2/ в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Закона за нормативните актове.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Неделино е в съответствие с правото на ЕС.

  1. От гореизложеното следва, че чл.3, ал.3 от Наредба № 2 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Неделино е приет в нарушение на чл.8 от Закона за нормативните актове.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал.4  от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Неделино, ул. «Александър Стамболийски» № 104 и/или на

e-mail: obs_nedelino@abv.bg

Приложения:


  1. Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Неделино.
  1. Докладна записка.
Skip to content