Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на Проекта на Анализ и планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Неделино уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и Анализа.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Неделино – адрес: гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ №104, email: oba_nedelino@abv.bg

МОТИВИ

Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се разработва съгласно изискванията на чл.37, ал.1 от Наредбата за планиране на социалните услуги.

Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез Национална карта на социалните услуги, която се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Критериите за определяне на услугите и максималният брой на потребителите в Националната карта на социалните услуги се определят от Наредбата за планирането на социалните услуги съобразно броя и демографския профил на населението.

Съгласно чл.35, ал.1 от Закона за социалните услуги, Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на изготвените от общините Анализ на потребностите от социални услуги и Предложения за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл.42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и предложението.

Анализът на потребностите от социални услуги на общинско ниво е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, информация за социална, образователна и здравна инфраструктура в община Неделино, осигурен човешки ресурс, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Анализът обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Неделино и ще допринесе за планиране на дейности за подобряване качеството на живот на населението в община Неделино. Анализът е съобразен с приоритетите, заложени в Плана за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021 – 2027 г. на социалните услуги на областно ниво.

Цели

  • Осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика;
  • Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
  • Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет;

Очаквани резултати

Планиране потребностите на община Неделино от социални и интегрирани  здравно-социални услуги и възможността да бъдат създадени нови такива на територията и.

Приложения:


Skip to content