Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стартира плащането на местни данъци и такси за 2022 г.

Уважаеми жители на Община Неделино,

Стартира заплащането на местните данъци и такси за 2022 г. С настоящото съобщение, Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

1. Данък недвижими имоти – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2022 г.
II – ра вноска – до 31.10.2022 г.

2. Такса битови отпадъци – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2022 г.
II – ра вноска – до 31.10.2022 г.

3. Данък върху превозните средства – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2022 г.
II – ра вноска – до 31.10.2022 г.

4. Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
I – ва вноска – до 31.01.2022 г.
II – ра вноска – до 30.04.2022 г.
III – та вноска – до 31.07.2022 г.
IV – та вноска – до 31.10.2022 г.

5. Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2022 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

—————————-

Задълженията могат да бъдат платени:

  • В брой  – на касата на общината, на ул. „Ал. Стамболийски” № 104, Център за информационно и административно обслужване – партерния етаж;
  • В брой в пощенските станции с on-line свързаност на територията на страната
  • В брой на касите на „ Изпей “ с on-line свързаност на територията на  страната;
  • По банков път – по следната банкова сметка на Община Неделино:

IBAN: BG10IABG74918401090600
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ СМОЛЯН ,  КЛ. НЕДЕЛИНО

Кодове за видове плащания:
44 21 00 за данък върху недвижимите имоти;
44 23 00 за данък върху превозните средства;
44 24 00 за такса битови отпадъци;
44 14 00 за патентен данък;
44 28 00 за туристически данък;
44 25 00 за данък при придобиване на имущество.

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.             

Skip to content