Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Неделино кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, приемат се заявления на кандидат-потребители

О Б Я В А
За прием на заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“

Община Неделино кандидатства с  проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Проектът ще се реализира на територията на общината, като услугата ще се предоставя всеки работен ден от месеца в периода от 01 октомври 2022 г. до 30 септември 2025г. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на лицата към основната целева група  се потвърждава от органа по социално подпомагане на местно ниво  – ДСП, гр. Златоград. 

Заявления от кандидат-потребители се приемат от 30.09.2022 г. до 30.09.2025 г. всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч:

  • в сградата на Община Неделино, ул. Ал. Стамболийски №104, ет. 3, стая № 305 

Телефони за информация:

  • 03072 92 92, 

Крайният подбор ще се извърши от комисия назначена от кмета на община Неделино. Лицата, които не са включени в първоначалния списък като основни потребители ще бъдат включени в списък на потребителите – резерви. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено или на посочен от тях телефон за връзка. 

Skip to content