Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обявление за изготвен проект на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Неделино

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл.77 ат Административно-процесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Неделино да направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail: oba_nedelino@abv.bg, obshtina@nedelino.bg или в деловодството на адрес: гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски №104.

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО:

  • Причини, които налагат приемането:

Настоящият план за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Неделино, се разработва на основание чл.67 от Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (НУРУБПИ), съгласно който планът се изготвя от стопанина па площадката за игра. За обществено достъпни площадки за игра, чиито стопани са общините съставеният план и неговото изпълнение подлежат на контрол от общинските съвети.

Съгласно чл.67а от Наредбата се съставя списък на площадките за игра (Приложение №1 към плана), които ще подлежат на контрол и поддържка по настоящия План.

В Наредбата се упоменава и изготвянето на график, както и писмени процедури при извършване на видовете контрол.

  • Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Неделино е да се осигури безопасност на площадките за игра, с помощта на редовни проверки и отстраняване на неизправности, при необходимост.

  • Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

В Наредба №1 от 12 януари 2009г., както и в настоящия План е записано, че собственика възлага, срещу възнаграждение, на орган за контрол извършването на годишен контрол на площадка за игра.

Отстраняването на всички неизправности, констатирани при проверките, се финансира от собственика на площадката.

  • Очакваните резултати от прилагането:

Да осигури сигурност и безопасност при използването на площадките за игра на територията на община Неделино, като редовно се проверява изправността на съоръженията, настилките и другите елементи от площадките и се взимат нужните мерки, при необходимост.

  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът за План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Неделино не противоречи на правото на Европейския съюз.

  • Срок за предложения и становища по проекта

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл.77 ат Административно-процесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Неделино да направят предложения и да изразят становища по проекта.

Вносител:
БОЯН КЕХАЙОВ     —П—
Кмет на община Неделино

Подписът е заличен, съгласно Регламент на ЕС 2016/679

Приложения:


Проект на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Неделино

Приложение 1 – Списък на детските площадки на територията на община Неделино

Приложение 2 – Доклад за периодичен контрол на открита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола

Приложение 3 – Доклад за злополука

Skip to content