Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана до представителите на всички заинтересовани страти от територията на община Неделино за избор на представители за формиране на местно партньорство

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

П О К А Н А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Уважаеми представители  на публичния сектор: общинска администрация, кметове на кметства, педагогически съвети при детски градини и училища и други представители на публичния сектор,

Уважаеми представители на нестопанския сектор: Читалища, НПО, спортни клубове, местни поделения на вероизповеданията- църковни и джамийски настоятелства,

Уважаеми представители на  стопанския сектор: Земеделски производители и преработватели,

микропредприятия, осъществяващи неземеделски дейности и лица, желаещи да стартират бизнес, малки и средни предприятия,

Уважаеми представители  на уязвими групи, общности на малцинства  и активни граждани,

на територията на община Неделино

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Ардино и Община Неделино имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни на публични срещи за избор на представители на стопанския и нестопанския сектор, които ще участват във формиране на ново Местно партньорство, а на по-късен етап и на местна инициативна група на територията на общините Ардино и Неделино, както и за участие с проектно предложение (с водещ партньор Община Ардино) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610, реализирана по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г.,подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Целта на срещата е да се учреди ново местно партньорство между общините Ардино и Неделино, неправителствения сектор и бизнеса, и да се разработи Стратегия за Водено от общностите местно развитие, съгласно изискванията на интервенцията за Водено от общностите местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027г.

Срещите ще се проведат на:

  • 29.06.2022г. от 17:00 часа в заседателната зала на Община Ардино, ул. “Бели брези” №31
  • 01.07.2022г. от 17:00 часа в заседателната зала на Община Неделино, ул.”Александър Стамболийски“ №104,  при следния дневен ред: 

1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие”

2.Обсъждане на приоритети за местно развитие на общинните и възможностите на ВОМР за подпомагане развитието на местната икономика и неправителствения сектор.

3.Обсъждане на възможността за създаване на местно партньорство на територията на общините Ардино и Неделино и излъчване (предложения и определяне) на представители на неправителствения и стопанския сектор за установяване на местно партньорство за подготовка на проектно предложение и кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., а на по-късен етап и формиране на местна инициативна група.

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!

Skip to content