Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обява за открит обществен достъп до документацията за създаване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около КИ „Лъката“, разположен в ПИ с идентификатор 40628.2.8 по КККР на с. Кундево, общ. Неделино, обл. Смолян за водоснабдяване на млекопреработвателно предприятие и хлебопекарна, намиращи се в с. Падина, общ.  Ардино, обл. Кърджали, с възложител „Анмар“ ООД с. Падина

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

На основание чл. 39, ал. 2 от НАРЕДБА № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп за срок от един месец до документацията за създаване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около КИ „Лъката“, разположен в ПИ с идентификатор 40628.2.8 по КККР на с. Кундево, общ. Неделино, обл. Смолян за водоснабдяване на млекопреработвателно предприятие и хлебопекарна, намиращи се в с. Падина, общ.  Ардино, обл. Кърджали, с възложител „Анмар“ ООД с. Падина.

Лицата, чийто имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояс ІІ и ІІІ могат да се запознаят с информацията относно изработения проект в стая №302 в сградата на Общинска администрация.

Всички заинтересовани лица могат да представят  писмени становища и възражения по проекта в деловодството на общината – ет.1 или на e-mail: oba_nedelino@abv.bg.

Съобщението е поставено на информационното табло на входа в сградата на общинска администрация Неделино.

Skip to content