Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0082

       Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, Договор №BG05M9OP001-6.002-0082, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Неделино обявява процедура за подбор на персонал за 6 работни места на длъжност, както следва:

 • „Санитар” на 8 часов работен ден – 2 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Място на работа: Община Неделино към ЦНСТПЛФУ-гр. Неделино

 • „Хигиенист” на 8 часов работен ден – 2 бр.; 

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.
 • „Сътрудник“ – на 8 часов работен ден- 2 бр.

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Място на работа: Община Неделино към ЦСРИ-гр. Неделино и ЦОП-гр.Неделино

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по Проект №BG05M9OP001-6.002-0082 „Патронажна грижа + в община Неделино”, който се реализира в период за 12 месеца и се изпълнява от Община Неделино, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси». 

      Всеки назначен в екипа предоставя почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, включващи дейностите, одобрени от министъра на здравеопазването в „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”.

      Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

      Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.

І. Документи за участие в конкурсната процедура:

При кандидатстване желаещите да предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 3. Копие на документи за завършено образование;
 4. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./ – при наличието на такива;
 5. Копие от документи за наличие на опит – при наличието на такива.
 6. Документ за самоличност (за справка); 
 7. Начин за провеждане на конкурса:
 • 1 – ви етап: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. 
 • 2 – ри етап: Интервю

     III. Място и срок за подаване на документи за участие: 

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 12.04.2021 г. до 19.04.2021 г. всеки работен ден от 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

Автобиография


Изтеглете обява

Skip to content