Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консултации, по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, по Доклад за екологична оценка на Проекта за Общ устройствен план на Община Неделино.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ на Предварителния проект на Общ устройствен план на Община Неделино ще се проведе в зала на Общински съвет Неделино на V-етаж в сградата на общинската администрация Неделино,  на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него, на 22.05.2023 г. от 14,30 ч.

МЯСТО ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП – Предварителния проект на ОУП на Община Неделино, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на интересуващите се на:

–             Във фоайе, на I-етаж в сградата на общинската администрация Неделино, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч., в периода от 21.04.2023 г. до 22.05.2023 г.

–             На интернет страницата на Възложителя, в панел Общ Устройствен план https://nedelino.bg/shemi-oup-nedelinoв периода от от 21.04.2023 г. до 22.05.2023 г.

–             На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Смолян – https://smolyan.riosv.com/, в раздел Превантивна дейност, Консултации по екологична оценка.

Писмени становище се приемат по пощата или в общинска администрация Неделино, 4990, гр. Неделино, ул. “Ал. Стамболийски” № 104, на Е-mail адреса на общината: oba_nedelino@abv.bg както и в РИОСВ Смолян 4700, П.К. 99, ул. „Дичо Петров” № 16:  riosv-smolyan@mbox.contact.bg

Skip to content