Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения - Уведомления - Обяви

Община Неделино информира гражданите, че на 31 декември 2020 г. проект BG05M9ОP001-2.101-0116 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 3“ приключи

Допълнителна информация за проекта:

Наименование:„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“
Източник на финансиране:Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Бюджетна линия:BG05M9ОP001-2.101-0116
Статус:Приключил
Териториален обхват:Община Неделино
Планирано начало на изпълнение на проекта:16.03.2020 г.
Планиран край на изпълнение на проекта:31.12.2020 г.
Цел на проекта:Целта на процедурата по Компонент 3 е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Предвид разпоредбите за ограничаване движението на хора е необходимо общината да създаде условия за осигуряване на жизненоважни продукти за населението с цел неговата защита
Основни дейности:Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите); Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.
Описание на целевата група:Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).
Постигнати  резултати:Разширяване на съществуващи социални услуги, превенция разпространение на COVID – 19 сред най-уязвимите групи от населението и подпомагане на 113 възрастни хора и лица с различни увреждания или лица под карантина.
Обща стойност на проекта:49050,00 лв. от които размерът на Европейското финансиране е: 41692,50 лв. и Национално финансиране в размер на: 7357,50 лв.
Сума на исканата БФП:49050,00 лв.
Размер на собствено участие:Н.П.

Обявление по реда на чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Неделино се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и  допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино.

МОТИВИ

за приемане проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино:

І. Причини, които налагат приемането на  изменение и допълнение на Наредбата:

  1. Промените се налагат поради факта, че реалната издръжка на едно дете, посещаващо детска ясла или детска градина е в пъти по-висока от заплащаната такса. В Наредбата за здравословното хранене са разписани задълженията на общината по осигуряването на видовете храни и техния грамаж, които трябва да присъстват задължително в ежедневното меню на децата. Хранителните продукти следва да отговарят на съответния държавен стандарт. Това допълнително увеличава тежестта на това перо от издръжката. Съобразно принципите, заложени в чл.8 от Закона за местните данъци и такси, местните такси се определят, така че да възстановяват пълните разходи на общината по предоставяната услуга, както и постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им. Това мотивира и направеното предложение за промяна на таксата.
  2. Във връзка с прилагането на чл. 283, ал.9-11 от ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обнародван в  ДВ бр. 82 от 18 септември 2020 г., които ще влязат в сила от 01.01.2021 г., общинските съвети следва да уредят на местно ниво прилагането на новите разпоредби.

Съгласно  разпоредбите от ЗПУО държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата.Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерския съвет.На общините се предоставят средства в размер на 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина/училище. На практика всяка община ще получи определения норматив за всички обхванати в предучилищно образование 5 и 6-годишни деца.

Съгласно чл.283, ал.11 от ЗПУО, средствата, получени за подпомагане заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование следва да се изразходват при спазване на следните съотношения:

  • не по-малко от 50% – за пълно подпомагане заплащането на такси от родителите т.е. освобождаване от такси;
  • останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от родителите).

Съгласно чл.283, ал.10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такси за дейностите по хранене на децата следва да бъдат определени в Наредбите за местните такси и цени на услуги (по чл. 9 от ЗМДТ).

ІІ. Целите, които се поставят са:

  1. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на такси на територията на общината;
  2. Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност;
  3. Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на изменение и  допълнение на Наредбата:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 ІV.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата НЕ противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Неделино, ул. «Александър Стамболийски» № 104 и/или на

e-mail: oba_nedelino@abv.bg

Приложение:

  1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино;
  2. Докладна записка.
  3. Справка за постъпили предложения и становища към дата 22.01.2021 г. /качено на 22.01.2021/

Анкетно проучване във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021-2027 г.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината.

Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета (ТУК)

Попълнените анкети може да изпратите на електронна поща obshtina@nedelino.bg

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 31.12.2020 година.

Благодарим Ви!

Skip to content