Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2022 г. НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предстои приемането на бюджета на община Неделино за 2022 г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения в развитието на общината.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

В тази връзка на основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, във връзка с разпоредбите на чл.29, чл.30 и чл.31 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Неделино, каня всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представители на спорта и други заинтересовани лица на Публично обсъждане на общинския бюджет за 2022 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 28 март 2022 г. (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала на община Неделино, етаж 5.

Мнението на Всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на община Неделино, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на община Неделино obshtina@nedelino.bg, както и в деловодството на община Неделино, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет – Неделино.

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

Приложение:


Skip to content