Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Започната е процедура по чл. 21, ал. 1 от ЗОС за изграждане на улица – тупик с ос.т. 547-549, публична общинска собственост, а именно: част от Поземлен имот №451 с площ от 113.64 кв.м., кв.54 по ПУП на гр. Неделино – собственост на Васил Иванов Петров и част от Поземлен имот №460 с площ от 189.90 кв.м., кв.54 по ПУП на гр. Неделино – собственост на Любен Златанов Стойков

Skip to content