Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024г.-2028г. ЗА РАЙОНЕН СЪД –ЗЛАТОГРАД

В изпълнение на Решение № 425 от 21.06.2023г., прието с Протокол № 49/21.06.2023г., Общински съвет-Неделино открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024-2028г. за Районен съд –Златоград при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат лица, които отговарят на следните условия:

1.1  Да бъдат български граждани;

1.2  Да са на възраст от 21 до 68 години;

1.3  Да имат настоящ  адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;

1.4  Да имат завършено най –малко средно образование;

1.5  Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.6  Да не страдат от психически заболявания;

1.7  Да не са съдебни заседатели в друг съд ;

1.8  Да не са общински съветници от съдебния район;

1.9  Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.10 Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращ се в съдебния район, за който са избрани.

1.11 Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

2. В срок до 03.08.2023г. (включително ), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд –Златоград, подават в деловодството на Общински съвет- Неделино, в сградата на Община Неделино, ул.„Александър Стамболийски”, № 104 ; Тел.: 03072/9233; всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа ,Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1),ведно със следните документи:

2.1. подробна автобиография ,подписана от кандидата;

2.2 нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.4 данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение№5 );

2.5 мотивационно писмо;

2.6 писмено съгласие(Приложение №4 )

2.7 декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 (Приложение №2)

2.8 документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и   разузнавателните служби на българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973г.

2.9 декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение №3 ).

3. Образци за документи, както следва:

3.1 заявление за кандидатстване за съдебни заседатели (Приложение №1 );

3.2 декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2);

3.3 декларация за съответствие с изискването на чл.69,ал.2 от ЗСВ  , (Приложение №3 );

3.4 писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ, (Приложение №4);

3.5 данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 );

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд –Златоград

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ :
03072/9233

Skip to content