Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обявление по реда на чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино

Във връзка с чл.77 от АПК и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Неделино се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и  допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино и се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес: гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски“ № 104 и/или на e-mail: oba_nedelino@abv.bg

Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино се публикува на интернет страницата на Община Неделино на 24.11.2023г.

Община Неделино уведомява всички лица, че публичното обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Неделино ще се проведе на 28.12.2023г. от 9:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104, на 5 /пети/ етаж.

Приложения:


Skip to content