Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публично обсъждане на Проект на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Предложен за публично обсъждане на 28.12.2023г. в 10.00 часа.

Изготвен е проект на Правилник за  организацията  и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му  с общинска администрация  на основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния  кодекс, проектът  на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му  могат да депозират писмени предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на email:  obs_nedelino@abv.bg  или на адрес в гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски“ №104, четвърти етаж, стая №17  – деловодството на Общински съвет – гр. Неделино, в рамките на работно време  от 8.00 до 17.00 ч.

Вносител:
Ружо Младенов…/п/…/печат/
Председател на временна комисия

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Skip to content