Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Уведомление за публично обсъждане на проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2021-2023 г.

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2021-2023 г.. Програмата е публикувана в сайта на Общината (в приложението към настоящата статия). Уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 20.10.2021 г. 17:00 ч на електронен адрес  oba_nedelino@abv.bg или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Неделино, ул. „Александър Стамболийски” №104.

Приложение:


Skip to content