Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Неделино обявява публично обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за съставянето на три годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Неделино

Община Неделино обявява публично обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за съставянето на три годишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Неделино, публикувана на сайта на община Неделино.

Публичното обсъждане ще се състои на 17.07.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Неделино, ет. 5.

В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Неделино, на заинтересованите лица се предоставя възможност да направят своите предложения към предложения проект  на  Наредбата, качена на сайта на община Неделино, предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише  №2 в Центъра за административно обслужване на Община Неделино с адрес гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски №104, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа  или на е-mаil адрес: oba_nedelino@abv.bg  преди  внасянето й за разглеждане в Общински съвет – Неделино.

Приложения:


Skip to content