Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публично обсъждане във връзка с изготвянето на Годишен план за социалните услуги в община Неделино за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 59, ал.1 Наредбата за планирането на социалните услуги /НПСУ/е изготвен проект на Годишен план за социалните услуги в Община Неделино за 2024 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в едномесечен срок. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на плана могат да бъдат подавани на oba_nedelino@abv.bg или в деловодството на общината до 29.05.2023 г.

Всяка година кметът на общината организира разработването на годишен план за социалните услуги за следващата календарна година, който включва:

1. планирането на социалните услуги съгласно Картата;

2. планирането на социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет.

Във връзка с чл. 62 от НПСУ Кметът на общината организира обсъждане на предложението за общински годишен план за социалните услуги за срок, не по-кратък от 30 дни.

Обсъждането включва:

1. публикуване на предложението за общински годишен план за социалните услуги на интернет страницата на общината;

2. провеждане на публични дискусии;

3. провеждане на публични дискусии в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги.

Въз основа на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането на гореизброените дейности, кметът на общината може да внесе промени в предложението за общински годишен план за социалните услуги.

В тази връзка, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 29.05.2023 г. вкл. на електронен адрес e-mail: oba_nedelino@abv.bg или в деловодството на общината в сградата на общината  на адрес: гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ №104

В тази връзка Общинска администрация Неделино отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Приложения:


  1. Проект на Годишен план за социалните услуги в Община Неделино за 2024 г.

2. Докладна записка

Skip to content